Velkommen til Tørfjord båtforening

Vedtekter

VEDTEKTER

 

§ 1. Foreningens navn er Tørfjord båtforening forkortet: (TBF).  

 

§ 2. Tørfjord båtforenings formål er å samle båtintreserte i arbeid for :    
- Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikker båthavn og opplagsplass.  
- Utbedre kjennskap til lokale farvann ved turer og felles arrangement.  
- Bekjempe forurensning av sjø og strender.  
- Hjelpe til å forbedre kunnskap om sjøvett og båtmateriell.  
- Arbeide aktivt for fremme av medlemskap.  

§ 3. Som medlem kan styret oppta hver båtinteresert som vil arbeide for TBF`s formål.  Medlemskap følger kalenderåret.  Utmelding må skje skriftlig og ved årets utløp.
 

§ 4. Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt, virker til skade for foreningen eller misbruker foreningens eiendom eller standart, kan av styret, etter varsel, ekskluderes. Medlemmer som har gjort en lang og ekstraordinær tjeneste for foreningen, kan innvoteres som æresmedlem av årsmøtet.
 

§ 5. TBF leier og driver kai området fra samvirkelaget og utover.  Eventuelle fellesanlegg drives etter de retningslinjer som styret fastsetter. Framleie av båtplass kan kun avtales med styret og eier av båtplassen må
gi sitt godkjennende
. Leietaker må ikke være medlem av båtforeningen, men medlemmer vil bli prioritert.

        Leietaker for framleie betaler leie til Tørfjord båtforening etter følgende satser:

            For sommersesong (mai – oktober):

Båtbredde inntil 3 m         Kr. 2700,-

Båtbredde fra 3 til 3,5m   Kr. 3100,-

Båtbredde fra 3,5 til 4 m  Kr. 3500,-

Båtbredde over 4 m          Kr. 3900,-

For Vintersesong (november-april)

Båtbredde inntil 3 m         Kr. 2500,-

Båtbredde fra 3 til 3,5m   Kr.2900,-

Båtbredde fra 3,5 til 4 m  Kr. 3100,-

Båtbredde over 4 m          Kr. 3500,-

Eier av båtplass refunderes betalt leie.

 

§ 6. Års kontingenten følger kalenderåret, forfaller til betaling ved årets begynnelse og må være innbetalt innen 1. april. Oversittes fristen, kan  styret, etter varsel, stryke vedkommende som medlem. Etableringsgebyret følger kalenderåret.   Årskontigent er for tiden  Kr. 750,- 
For familiemedlemmer:  Kr. 100,- 
Etableringsgebyr:  Kr. 500,-  
 
Årlig leie ved piren: 
Båtbredde < 3 m     Kr. 800.- 
Båtbredde 3 -3,5m  Kr. 1150.-  
Båtbredde 3,5-4 m  Kr. 1 450.-  
Båtbredde >4 m      Kr. 1 650.-       
Priser på pirplasser:  
Båtbredde < 3 m    Kr. 20 000,- 
Båtbredde 3 – 4 M  Kr.  22 500.- 
Båtbredde > 4 m    Kr.  25 000.-      

Bruk av opptrekksplass for ikke medlemmer pr. gang: Kr. 30,-  

 

All omsetning av pirplasser skal godkjennes av båtforeningen og denne skal skje til dagens pris.   Tildeling /kjøp av pir skal gå etter “kø prinsippet”.  Før båtplass tas i bruk skal båteier betale et innskudd hvis størrelse fastsettes av årsmøtet. Innskuddet er i hovedsak rettet mot fellesutgifter til havneutbygging. Innskuddet er å betrakte som et rentefritt lån til foreningen. Ved opphør av leieforholdet skal innskuddet betales tilbake så snart ny leietaker for den aktuelle båtplass har betalt sitt innskudd. En slik tilbakebetaling skal prioriteres før tilsvarende størrelse på ledig båtplass i anlegget omsettes.  Dersom styret finner det økonomisk forsvarlig, kan oppgjøret utbetales fortløpende uten at ny leietaker har betalt sitt innskudd. TBF kan holde innbetalt beløp tilbake i inntil to år i påvente av salg av aktuelle båtplass. I mellomtiden skal styret aktivt medvirke i å skaffe ny leietaker    Båtforeningen v/styret bestemmer til en hver tid hvor den enkelte båteier skal ha sin båtplass i piranlegget.  Det opprettes et register med hensyn til båtenes størrelse.        

§ 7. Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av februar. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14 dager etter kunngjøring av årsmøtet.        

Årsmøtet skal behandle:   
1. Styrets årsmelding. 
2. Styrets regnskap og budsjett. 
3. Fastsettelse av kontigent, gebyr og leie. 
4. Innkomne saker. 
5. Foreta valg av styre med varamedlemmer, revisor og valgnemd, - samt  andreutvalg eller komiteer som årsmøtet ønsker å opprette.    
Styret velges for 2 år, men slik at halve styret er på valg hvert år.  Valgnemd og revisor velges for 3 år, det skiftes ut et medlem hvert år.  Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Dersom stemmelikhet forkastes saken. For å bli valgt må kandidaten ha minst halvparten av stemmene. Hvis ikke holdes bundet valg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer.  

§ 8. Styret består av leder og fire styremedlemmer. Årsmøtet velger leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og varamedlemmer.Årsmøtet velger også revisor og 2 personer til valgkomite Årsmøtet velger også en havneleder som har møte og uttalerett i styret.  Styret har den administrative ledelse av foreningen, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger og ivaretar foreningens øvrige tarv.  Styret plikter å fasteste og håndtere nødvendige regler for bruken av havna.  

§ 9. Styret kan når den finner det nødvendig, eller når minst  1/5 av medlemmene krever det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallelsen skjer ved 8  dagers varsel.  

§ 10. Foreningens standart og vimpel (logo) er: 
 logo


§ 11. Oppløsning av foreningen kan skje ved ordinært årsmøte etter at saken har vært sendt ut ved innkalling. Vedtak må ha 2/3 flertall. Eiendom og kapital disponeres etter vedtak i årsmøtet.  

§ 12. Utplassering av fortøyninger bestemmes av styret.  

§ 13. Båtforeningen fraskriver seg et hvert ansvar for tyveri av eller fra båter som ligger fortøyd ved brygga eller fortøyninger i havna. Heller er ikke ansvarlig for eventuell personskade forvoldt i forbindelse ved bruk av       båtplassene. Leieren av båtplass er ansvarlig for at fartøyet er forsvarlig fortøyd og plikter å kontrollere fortøyningene med jevne mellomrom. Særlig må leieren føre kontroll med fortøyningen i dårlig vær med sterk vind. Det er obligatorisk bruk av fortøyningsfjærer eller tilsvarende, og som skal være godkjent av havnesjefen. Ved lengre fravær skal båtplassen sikres ved å spenne skikkelig tau mellom utriggerne. Båter som blir liggende uten tilsyn og som kan være en potensiell fare for å skade anlegget, kan bli fjernet på eiers bekostning. Båtforeningen plikter i så fall å gi eier beskjed før dette skjer.Andelseieren plikter å holde fartøyet forskriftsmessig merket. Ved anskaffelse av nytt/annet fartøy må en straks innrapportere skiftet av båt til havnesjef og oppgi data om båten. Fartøy med innenbordsmotor eller vekt over 500 kg skal ha gyldig ansvar båtforsikring. Tørfjord Båtforening er fri for ansvar ved havari av båter og/eller brygger eller deler av disse. Dersom leieren oppdager uregelmessigheter med brygger eller fartøyer fortøyd ved bryggene eller andre truende farer, skal dette straks innrapporteres til utleieren eller havnesjefen.

Medlemmer plikter til en hver tid å følge gjeldende vedtekter og skal følge anvisning og påbud fra styret. 

§ 14. Hvert medlem pliktes til å  utføre 5 timer dugnad pr/år som følger kalenderåret. Medlemmer som ikke utfører dugnad skal belastes med kr.200,-pr/time som legges til årskontigenten påfølgende år.   Hvert medlem registrer selv sin dugnadstimer i en bok som oppbevares i klubbhuset..  Kasserer tar inn boka ved årsskifte og foretar de nødvendige registreringer.  Medlemmer som ikke har båt i anlegget avkreves ikke dugnadstimer eller betaling for disse.            

§ 15. Endringer av vedtekter, eller tillegg til disse, kan skje ved forslag gjennom styret til årsmøtet med frist som nevnt i §7. Vedtak fattes med 2/3 flertall.  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antallet medlemmer som møter på årsmøtet.

   1/Rev: 9.mars/1995,  2/Rev:9.febr.1999, 3/ Rev: 24 feb. 2000. Rev: 17.feb.2014.  Rev. 23.feb.2016. Rev: 20.feb.2018.Rev. 25.02.2024